Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο ως την Παρασκευή 17/11 το έντυπο της αίτησης υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα τους (ή από τους ίδιους σε περίπτωση που είναι ενήλικες). Τα σχολεία όπου θα διεξαχθούν τα μαθήματα καθώς και το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μετά την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.